sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

XIX. ročník EUSTORY

školský rok 2023/2024

Téma/Theme:

SKOKY CEZ PLOTY

(JUMPS OVER FENCES)

Zmeny vo vytýčení štátnych hraníc na území Slovenska v 20. a 21. storočí a ich dôsledky pre životy miestnych obyvateľov

(Changes in the demarcation of national borders in Slovakia in the 20th and 21st centuries and their consequences for the lives of local inhabitants)

Termín odovzdania prác:

(Deadline for submission of the works)

15. 04. 2024*

Táto téma je vyhlásená v kontexte pilotného projektu HistEdu, ktorý podporuje vysvetľovanie histórie v celej jej zložitosti, na základe hodnotenia a pochopenia z viacerých možných uhlov pohľadu:

„Rozdielne vnímanie histórie a vytváranie konkurenčných (protichodných) príbehov na podporu takéhoto vnímania môže viesť k rozdeleniu a sporom. Naše spoločné makro-dedičstvo, naša história je zložitá a práve táto zložitosť môže slúžiť ako východiskový bod pre diskusiu, rozhovor o relevantnosti, význame, reprezentácii a niekedy aj o pravde v situáciách, keď sporné dejiny rozdeľujú spoločnosť.“ (HistEdu Concept Note)

Cieľom EUSTORY Slovensko je podporiť mladých ľudí v kritickom myslení v oblasti histórie, avšak bez konfrontačného a nenávistného podtextu. Súťaž umožňuje študentom a študentkám vytvoriť kvalitné práce vo viacerých možných formách, vedieť ich obhájiť a prezentovať. Vedieť obhájiť a prezentovať svoj pohľad, svoj názor bez toho, aby sa potláčal a zdiskreditoval názor druhého.

„Konfliktné historické naratívy sú často založené na faktoch relevantných pre obidve perspektívy, avšak práve interpretácia týchto faktov, tak ako sa vzťahujú na historickú udalosť alebo odkaz, je vo všeobecnosti sporná. Tieto interpretácie sú často tak prepletené, že sa zdá, že ich nie je možné zosúladiť. Takisto sa stáva, že niektoré konkurenčné historické naratívy si priamo odporujú alebo prebiehajú paralelne. Samotná polarizácia, ktorá definuje takýto spor, môže v priebehu času vytvoriť významné prekážky pre zmierenie a cestu vpred. „Tradičné“ alebo „starosvetské“ prístupy k historickému výskumu sa zameriavajú na vytváranie zjednodušených naratívov, avšak súčasní historici, alebo špeciálne záujmové a pracovné skupiny, ktoré sa snažia zapojiť spoločnosť do dialógu uznávajú, že na to, aby tak mohli urobiť, musí to, čo prezentujú, zodpovedať realite skutočného života. Touto skutočnosťou je, že história je rovnako zložitá ako životy občanov.“ (HistEdu Concept Note)

* (termín sa posunul kvôli technickým problémom z 8. 4. 2024)

VÝSLEDKY HODNOTENIA – VÍŤAZNÉ PRÁCE

1 MIESTO

Jakub Novák

Dopad československo – poľského sporu o Oravu, Kysuce a Spiš na životy miestnych obyvateľov

Gymnázium Varšavská 1, Žilina

2. MIESTO

Eliška Bartošíková, Ema Ivaničová, Eliška Otipková

Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, ale vedia aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

3. MIESTO

Alexander Rozina, Aurélius Rozina

A kto tu ostane? Osudy Nemcov z Hauerlandu v 2. polovici 20. storočia

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

VÍŤAZOM A VÍŤAZKÁM GRATULUJEME!

SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE VÍŤAZOV SA BUDE KONAŤ DŇA 6. SEPTEMBRA 2024 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v Bratislave, Hlboká cesta 2.

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na mail eustory@sccd-sk.org

Počet prihlásených projektov: 6

Donori

Podporili nás...