sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

O SÚŤAŽI

EUSTORY – súťaž pre stredoškolákov o novodobých dejinách Slovenska.

Akceptované sú aj exkurzie do starších dejín pri rešpektovaní vyhlásenej témy a iba ako dovysvetľovanie, viažúce sa k novodobým dejinám.

EUSTORY má celoeurópsky rozmer, nezávislé národné úrovne sú prostredníctvom národných koordinátov prepojené v neformálnej sieti. Komunikáciu, ako aj európske spoločné aktivity pre víťazov sú organizované centrálou EUSTORY v Hamburgu. Hlavným zámerom iniciatívy je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych zemí. Autorom tejto myšlienky je nadácia Körber-Stiftung.

Organizátorom súťaže EUSTORY na Slovensku je Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR), vzdelávacia a rozvojová organizácia, poskytujúca všeobecné prospešné služby verejnosti.

Slovensko sa pripojilo do súťaže v roku 2003, najprv ju organizovala Nadácia Jana Husa na Slovensku a po jej zániku v roku 2008 štafetu prevzalo SCKR. Súťaž sa na Slovensku sa koná každoročne, pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

Víťazi a víťazky sú vyhlasovaní po vyhodnoteni prác. Ocenenia – diplomy sú im odovzdávané na slávnosti, kde svoje práce prezentujú pred publikom. Diplomy získajú aj práce, ktoré sa neumiestnia na prvých miestach (potvrdenie o účasti).

Prečo by sa študenti mali zúčastniť súťaže?

– budú vypracovávať svoju prvú skutočnú študentskú vedeckú prácu so samostatným výskumom v teréne, v archívoch a pri získavaní unikátnych rozhovorov s žijúcimi svedkami alebo svedectvom ich potomkov (v spolupráci s pedagógmi – tútormi, ale môžu to skúsiť aj samostatne),

– ak to umožní škola, budú môcť obhajovať svoju prácu pri maturitných skúškach z dejepisu,

– po splnení podmienok a účasti v súťaži získajú certifikát, ktoré si budú môcť uplatňovať v životopise,

– najlepšie práce (zvyčajne prvé tri v poradí) budú autormi/autorkami prezentované na slávnostnom oceňovaní víťazov,

– víťazi sa môžu zúčastniť celoeurópskych aktivít, alebo stretnutí študentov.

Vďaka patrí učiteľom a školám

Bez pedagógov, ktorí motivujú študentov, pomáhajú im v hľadaní tej správnej formálnej i obsahovej úrovne by EUSTORY nemohla existovať. Vieme, že je to práca navyše. O to viac im patrí naša vďaka, tak ako aj školám, ktoré vytvoria priestor pre EUSTORY iniciatívu. 

Súťaž EUSTORY sa realizuje pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO, s podporou MZVaEZ.

Doterajšie témy súťaže EUSTORY:

1. ročník: Obraz môjho mesta, obce (ulice, štvrti) v symboloch a tradíciách 20. storočia

2. ročník: Slovenské dejiny 20. storočia v osudoch jednej rodiny

3. ročník: Ako trávili naši rodičia, starí rodičia a prarodičia vo svojom detstve a mladosti svoj voľný čas (Voľný čas detí a mládeže v 20. storočí)

4. ročník: Vynálezy a objavy menia svet – pátranie po neznámych, či menej známych vynálezoch a objaviteľoch 20. storočia na Slovensku

5. ročník: Kultúra môjho regiónu v 20. storočí a jej špecifiká

6. ročník: Migrácia obyvateľov Slovenska v 20. storočí

7. ročník: Multikultúrne spolužitie na Slovensku v 20. a 21. storočí

8. ročník: Úloha ženy a muža na Slovensku v 20. storočí

9. ročník: 1. svetová vojna a jej reflexia v slovenskej spoločnosti

10. ročník: Slovenská rozvojová spolupráca v 20. a 21. storočí – od Interhelpo pod SlovakAid

11. ročník: História vo fotografiách

12. ročník: Unikátne historické tradície, stavby alebo prírodné prvky v mieste, kde žijem (Čo by som navrhol/navrhla do svetového kultúrneho dedičstva ľudstva?)

13. ročník: Krehkosť slobody

14. ročník: Nežná revolúcia očami žijúcich svedkov

15. ročník: BOŽIE MUKYpríbeh malej architektonickej stavby v kontexte udalostí miesta a života miestnych obyvateľov

16. ročník: V TIENI KORONY: Epidémie a povojnové traumy v 20. storočí

17. ročník: Monumenty, pamätníky, historické miesta

18. ročník: Prvá Československá republika (1918-1938)- jej víťazstvá a prehry