sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2023 SCCD

ZÁKLADNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE 

Článok 1

Súťaž je určená študentom všetkých typov stredných škôl, ktorí v roku vyhlásenia súťaže nebudú starší ako 20 rokov (vrátane). Úlohou je vytvoriť prácu na vyhlásenú tému v danom ročníku súťaže, individuálne alebo v skupine (maximálne traja študenti), a to na základe vlastného/spoločného výskumu. V prípade vyššieho počtu autorov/autoriek (viac ako 3) budú práce vylúčené ešte pred hodnotením.

Článok 2

Od autorov/autoriek očakávame výskumnú prácu, ktorá sa  opiera o vlastné bádateľské poznatky (rozhovory s pamätníkmi, alebo svedkami, knižničné a historické archívy, dokumentovanie miesta, a pod.).

Rozsah písomnej práce je maximálne 15 strán plus prílohy. Forma práce (štruktúra, poznámkový aparát, citácie, prehľad literatúry a prameňov, obrázkový, grafický materiál, a pod.) má  zodpovedať bežným požiadavkám kladeným na záverečnú písomnú prácu na úrovni strednej školy.

Historický materiál je možné spracovať aj v inej forme (viď nižšie – Forma a štruktúra).

V tejto súvislosti zdôrazňujeme závažnosť podpory pedagógov alebo tútorov, ktorí by mali pomôcť pri písaní práce najmä metodicky a formálne. Obsah, výber konkrétnej témy, ciele a riešenia, ako aj samotná bádateľská činnosť je samostatnou voľbou a záležitosťou autorov/autoriek a pedagóg by nemal do tohto procesu vstupovať.

Článok 3

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o. uvíta práce, ktoré nie sú v rozpore s hodnotami občianskej spoločnosti založenej na princípoch demokracie, solidarity, zodpovednosti a sú v súlade s hodnotami tolerancie, znášanlivosti medzi národmi a historického zmierenia.

PRÍSTUP K SPRACOVANIU TÉMY, FORMA A ODOVZDANIE PRÁCE

Článok 1 – Spracovanie témy

EUSTORY je súťaž ťažiskovo zameraná na lokálnu, všeobecne neznámu históriu. Nie je teda o „veľkých“ dejinách, ale o miestnych, konkrétnych príbehoch ľudí, ktoré mozaiku dejín v skutočnosti vytvárajú. To je aj v tom prípade, keď sa vyhlási téma s celoslovenskou alebo celoeurópskou/celosvetovou pôsobnosťou (napr. prvá svetová vojna).

V súťaži akceptujeme a oceňujeme analytický pohľad  na udalosti a životy, bez zaužívaného klišé a mentrovania. Dejinné udalosti sú častokrát naviazané na istú interpretáciu, ktorá nemusí byť dostatočne reflexívna. Každá práca, nech prinesie akékoľvek pohľady a interpretácie by mala niesť humánne posolstvo, bez nenávisti, osočovania a úmyselného skresľovania dejín.

Možnosť navyše, ktorú EUSTORY ponúka, je objaviť niečo celkom nové, vytiahnuť na povrch a oprášiť udalosti a osudy, ktoré môžu byť užitočné a inšpiratívne aj pre nás ostatných, žijúcich v súčasnom svete. Dôležité je, aby samotní autori/autorky reflektovali na tieto príbehy, kriticky rozmýšľali. Preto objavnosť, invencia je aj počas hodnotiaceho procesu oceňovania prác dôležitý prvok.

Článok 2 – Forma a štruktúra

Od 18. ročníka (školský rok 2022/2023) sa súťaží v dvoch kategóriách:

1. kategória predstavuje písomnú prácu, nesúcu atribúty záverečnej/seminárnej práce na stredoškolskej úrovni (15 strán + prílohy),

2. kategória je otvorená pre audio-vizuálne formy (videofilm, podcasty, fotografie). Každá audio-vizuálna forma musí mať takisto sprievodný text v kvalite a forme seminárnej práce, avšak rozsah stačí maximálne do 5 strán (plus prílohy).

Článok 3 – Nahrávanie práce do systému

Práca sa nahráva priamo na webstránku do ONLINE SYSTÉMU. Materiál sa nahráva v PDF ako celok. Je umožnené nahrávanie aj audiovizuálnych materiálov.

Všetky údaje, nahraté do systému pri prihlasovaní/registrácii nebudú poskytnuté tretím osobám v zmysle ochrany osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 Z. z.

Práce nebudú prístupné verejnosti až do ukončenia hodnotiaceho procesu a vyhlásenia víťazov. Po tomto akte sa všetky práce na webstránke zverejnia, aj tie, ktoré ocenenie nezískali. Zverejnená práca predstavuje súbor, ktorý bol nahratý prihláseným študentom/študentkou.

Článok 4 – Autorské práva a ochrana osobných údajov

Pridaním príspevku – nahratím práce do systému autor/autorka/autori vyhlasujú, že:
+ súhlasia so zverejnením svojej práce a osobných údajov v nej obsiahnutých na webstranke https://eustory.sccd-sk.org/
+ vysporiadali všetky autorské práva tretích strán vo svojej práci.

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj týmto nepreberá zodpovednosť za vysporiadanie autorských práv tretích osôb vo zverejnených prácach. Odporúčame preto autorom/autorkám si tento súhlas od tretích osôb písomne zabezpečiť.

Zverejnené práce reprezentujú výlučne názory autorov/autoriek, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj nezodpovedá za akékoľvek uvedenie informácií, zdrojov, postupov a názorov v nich obsiahnutých.

V prípade otázok obráťte sa mailom na organizátorov (eustory@sccd-sk.org)