sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2023 SCCD

KRITÉRIÁ  A HODNOTIACI PROCES

Kritériá zahrňujú formálne, ako aj obsahové a etické hodnoty práce. 

Základným kritériom je autenticita, a to jednak príbehu, ako aj autorstva. Akýkoľvek plagiát sa vylučuje z procesu hodnotenia, v prípade neskoršieho zistenia plagiátorstva sa práca ex post anuluje a zverejní sa oznam.

Práca v akejkoľvek forme musí byť nová a nie replika inej práce autora/autorky. Pripúšťa sa  možnosť použitia už zverejnených autorských materiálov, avšak jedine ako zdroj, alebo inšpiráciu. Pritom sa to musí uviesť explicitne v poznámkach k práci. 

V prípade zistenia úmyselného skresľovania historických alebo iných skutočností takisto prichádza k vylúčeniu práce z hodnotiaceho procesu.

Hodnotiaca komisia je zložená vždy z odborníkov k danej téme v danom ročníku.  Každú prácu nezávisle hodnotia najmenej dvaja hodnotitelia. Ak dôjde k veľkým rozdielom v ohodnotení, buď prácu spolu konzultujú, alebo ju nezávisle ohodnotí tretí hodnotiteľ. 

Práce sa hodnotia percentuálne, získané percentá od jednotlivých hodnotiteľov sa spriemerujú.

Tri prvé práce, ktoré získajú najviac bodov/percent v poradí budú vyhlásené za víťazné a budú ocenené.

Súťaž EUSTORY si vyhradzuje právo odovzdať viac cien, alebo niektoré z cien neudeliť.