sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

01.12.2020

502

Naším cieľom bolo zdokumentovanie božích múk na území Kremnice a okolia. V teoretickej
časti sme vymedzili čo si my predstavujeme pod pojmom „božie muky“ (poloha, vzhľad, veľkosť
a symbolika) na základe dostupných zdrojov, ktoré sú uvedené v záverečnej časti práce. V praktickej
časti sme sa snažili detailnejšie priblížiť jednotlivé božie muky, ich existenciu od príčiny vzniku až po
súčastný stav. Avšak vzhľadom na nedostatok zdrojov a informácii sa nám nepodarilo vybádať
históriu všetkých múk.
Súčasťou práce je audionahrávka rozhovoru s pamätníčkou pani Vankuličovou a powerpointová
prezentácia s vyobrazením božích múk.

Projekt na stiahnutie